Chigua Jiao 2
 

Chigua Jiao Garrison: A closer look of the PLA garrison on Chigua Jiao (Johnson Reef).

 
 Story   Picture 1 2