Spratlys - Spratly Islands (Nansha Islands) of China


Spratly Islands Maps | Spratly Islands History | Spratly Islands Photos | Spratly Islands News

Spratlys > Islands Names

Standard Names of Islands in South China Sea (Nanhai Islands), published in 1983

Source: Nanhai Zhudao Diming Ziliao Huibian (A Collection of Nanhai Islands Geographic Names and Documents), Guangdong Province Map Press, 1987. pp235-242.
* Original Note 1: This table was published by National Place Names Committee in January 1983. Latitudes and longtitudes were not published in the original table, for internal reference use, do not cite publicly.
* Original Note 2: The geographic coordinates were reported by Guangdong Provincial Government. In September 10 1987, the State of Council approved the request from Guangdong Provincial Government to adjust the area and cordinates of the Xuande Quandao (Amphitrite Group) and Qilianyu. After adjustment the geographic coordinates are: Latitude 15º43’- 17º00’N, Longitude112º10’- 112º54’E for Xuande Qundao; Latitude 16º55’ - 17º00’ N, Longitude 112º12’ - 112º21’ for Qilianyu.
[# Notes by www.spratlys.org editor: Corresponding English Names of these islands were not included in the original table, we have added in the last column. Certain islands do not have corresponding English names and should be called their Chinese standard names, however, a literal translation for these names is given if appropriate, these are noted in Italic font in parentheses. Some translations were also given for the names called and given by Chinese Fishermen here. Tone marks for the pinyin of a few island names were wrong in the original table and have been corrected here.]

群岛
Archipelago
序号
S/N
对应英文名称
Corresponding English Names
标准名称
Standard Name
汉语拼音
Hanyu Pinyin
渔民名称
Names by Chinese Fishermen
地理坐标
Geographic Cooridinates
北纬
North latitude
东经
East longitude
 

1

Nanhai Islands or South China Sea Islands 南海诸岛 Nánhǎi Zhūdǎo      
东沙 2 Dongsha Islands or Pratas Islands 东沙群岛 Dōngshā Qúndǎo      
东沙 3 Dongsha Reef 东沙礁 Dōngshā Jiāo   20º35’- 20º47’ 116º45’ - 116º55’
东沙 4 Dongsha Island or Pratas Island 东沙岛 Dōngshā Dǎo 月牙岛 20º42’ 116º43’
东沙 5 North Vereker Bank 北卫滩 Běiwèi Tān   20º04’ 115º58’
东沙 6 South Vereker Bank 南卫滩 Nánwèi Tān   20º58’ 115º55’
东沙 7 Bei Shuidao (North Waterway) 北水道 Běi Shuǐdào   20º45’ 116º43’
东沙 8 Nan Shuidao (South Waterway) 南水道 Nán Shuǐdào   20º39’ 116º42’
西沙 9 Xisha Islands or Paracel Islands 西沙群岛 Xīshā Qúndǎo      
西沙 10 Yongle Qundao, Yung-lo Chün-tao, Crescent Group 永乐群岛 Yǒnglè Qúndǎo
西八岛 下八岛 下峙 (west eight islands, lower eight islands, lower high standing features) 15º46’ - 17º07’ 111º11’ - 112º06’
西沙 11 Bei Jiao, North Reef 北礁 Běi Jiāo
干豆 (dry bean) 17º05’ 111º30’
西沙 12 Jinyin Dao, Money Island 金银岛 Jīnyín Dǎo
尾峙 尾岛 (tail standing features, tail island) 16º27’ 111º31’
西沙 13 Lingyang Jiao, Lin-yang Chiao, Antelope Reef 羚羊礁 Língyáng Jiāo
筐仔 筐仔峙 16º28’ 111º35’
西沙 14 Kuangzai Shazhou 筐仔沙洲 Kuāngzǎi Shāzhōu
筐仔峙 16º27’ 111º36’
西沙 15 Ganquan Dao, Robert Island 甘泉岛 Gānquán Dǎo
圆峙 圆岛 (round island) 16º30’ 111º35’
西沙 16 Shanhu Dao, Shan-hu Tao, Pattle Island 珊瑚岛 Shānhú Dǎo
老粗岛 老粗峙 16º32’ 111º36’
西沙 17 Quanfu Dao 全富岛 Quánfù Dǎo
全富峙 全富 曲手 16º35’ 111º40’
西沙 18 Yagong Dao 鸭公岛 Yāgōng Dǎo
鸭公屿 鸭公岛 16º34’ 111º41’
西沙 19 Yin Yu (Silver islet), Observation Bank 银屿 Yín Yǔ
银峙 16º35’ 111º42’
西沙 20 Yinyuzai (Silver islet small or junior) 银屿仔 Yínǚzǎi 银峙仔 16º35’ 111º42’
西沙 21 Xianshe Yu 咸舍屿 Xiánshě Yǔ
咸舍 咸且岛 16º33’ 111º43’
西沙 22 Shi Yu (Stone islet) 石屿 Shí Yǔ
石屿 16º33’ 111º45’
西沙 23 Jinqing Dao, Drummond Island 晋卿岛 Jìnqīng Dǎo
四江门 四江岛 世江峙 16º28’ 111º44’
西沙 24 Chenhang Dao, Duncan Island 琛航岛 Chēnháng Dǎo
三脚 大三脚岛 三脚岛 (tripod, tripod island big, tripod island) 16º27’ 111º43’
西沙 25 Guangjin Dao 广金岛 Guǎngjīn Dǎo 三脚屿 小三脚屿 (tripod islet, tripod islet small) 16º27’ 111º42’
西沙 26 Yuzhuo Jiao 玉琢礁 Yùzhuó Jiāo
而筐 二塘 二圈 (2nd basket/pond/circle) 16º19’ - 16º22’ 111º57’ - 112º06’
西沙 27 Huaguang Jiao, Discovery Reef 华光礁 Huáguāng Jiāo
大筐 大塘 大圈 (big basket, big pond, big circle) 16º09’ - 16º17’ 111º34’ - 111º49’
西沙 28 Panshi Yu, Passu Keah 盘石屿 Pánshí Yǔ 白树仔 白峙仔 白礁 16º02’ - 16º05’ 111º45’ - 111º50’
西沙 29 Zhongjian Dao, Triton Island 中建岛 Zhōngjiàn Dǎo
半路 半路峙 螺岛 15º47’ 111º12’
西沙 30 Xuande Qundao, Amphitrite Group 宣德群岛 Xuāndé Qúndǎo
上七岛 东七岛 上峙 16º49’ - 17º00’ 112º12’ - 112º21’
西沙 31 Yongxing Dao, Yung-hsing Tao, Woody Island 永兴岛 Yǒngxīng Dǎo
猫注 吧注 猫岛 16º50’ 112º20’
西沙 32 Shi Dao, Shih Tao, Rocky Island 石岛 Shí Dǎo
小巴岛 16º51’ 112º21’
西沙 33 Qilian Yu (Seven connected islets) 七连屿 Qīlián Yǔ
  16º55’ - 16º58’ 112º19’ - 112º21’
西沙 34 Dongxin Shazhou 东新沙洲 Dōngxīn Shāzhōu
  16º55’ 112º21’
西沙 35 Xinxin Shazhou 西新沙洲 Xīxīn Shāzhōu
  16º55’ 112º21’
西沙 36 Nan Shazhou (South shoal), South Sand 南沙洲 Nán Shāzhōu
红草一 红草岛 16º56’ 112º21’
西沙 37 Zhong Shazhou (Middle shoal) 中沙洲 Zhōng Shāzhōu 红草二 16º56’ 112º21’
西沙 38 Bei Shazhou (North shoal) 北沙洲 Běi Shāzhōu
红草三 16º56’ 112º20’
西沙 39 Nan Dao, Nan Tao, South Island 南岛 Nán Dǎo
三峙 三岛 16º57’ 112º20’
西沙 40 Zhong Dao (Middle island) 中岛 Zhōng Dǎo
石峙 石岛 16º57’ 119º19’
西沙 41 Bei Dao, (North island) 北岛 Běi Dǎo
长峙 长岛 16º58’ 112º19’
西沙 42 Zhaoshu Dao 赵述岛 Zhàoshù Dǎo
船暗岛 船晚岛 16º59’ 112º16’
西沙 43 Xi Shazhou (West shoal) 西沙洲 Xī Shāzhōu
船暗尾 船晚尾 16º59’ 112º13’
西沙 44 Yinli Tan, Iltis Bank 银砾滩 Yínlì Tān
  16º45’ - 16º48’ 112º12’ - 112º15’
西沙 45 Dong Dao, Lincoln Island 东岛 Dōng Dǎo 猫兴岛 巴兴 吧兴岛 16º40’ 112º44’
西沙 46 Xidu Tan, Dido Bank 西渡滩 Xīdù Tān
  16º49’ 112º54’
西沙 47 Gaojianshi (Tall sharp stone) 高尖石 Gāojiānshí
尖石(sharp stone) 双帆(double sail/jib) 16º35’ 112º38’
西沙 48 Beibianlang (North side corridor) 北边廊 Běibiānláng
北边廊 北边郎 16º32’ 112º33’
西沙 49 Binmei Tan, Bremen Bank 滨湄滩 Bīnméi Tān
三筐大榔 三筐大郎 16º17’ - 16º24’ 112º20’ - 112º33’
西沙 50 Zhanhan Tan, Jehangire Reefs 湛涵滩 Zhànhán Tān
仙桌 八辛郎 16º25’ 112º37’
西沙 51 Langhua Jiao, Bombay Reef 浪花礁 Lànghuā Jiāo
三匡 三筐 16º01’ - 16º05’ 112º26’ - 112º36’
西沙 52 Songtao Tan 嵩焘滩 Sōngtāo Tān
  15º43’ 112º13’
西沙 53 Laocumen 老粗门 Lǎocūmén
老粗门 16º31’ 11º35’
西沙 54 Quanfumen 全富门 Quánfùmén
  16º33’ 111º38’
西沙 55 Yinyumen, Yin Yu, Observation Bank 银屿门 Yínyǚmén
  16º35’ 111º41’
西沙 56 Shiyumen 石屿门 Shíyǔmén
  16º34’ 111º44’
西沙 57 Jinqingmen 晋卿门 Jìnqīngmén
四江门 四江水道 16º27’ 111º44’
西沙 58 Hongcaomen 红草门 Hóngcǎomén
红草门 16º53’ 112º21’
西沙 59 Zhaoshumen 赵述门 Zhàoshùmén
  16º58’ 112º18’
西沙 60 Ganquanmen 甘泉门 Guānquánmén   16º30’ 111º35’
中沙 61 Zhongsha Qundao, Macclesfield
Bank
中沙群岛 Zhōngshā Qúndǎo
     
中沙 62 Ximen Ansha, Siamese Shoal 西门暗沙 Xīmén Ànshā
  15º58’ 114º03’
中沙 63 Bengu Ansha, Bankok Shoal, Bankok, Banc 本固暗沙 Běngù Ànshā
  16º00’ 114º06’
中沙 64 Meibin Ansha, Mei-pin An-sha, Magpie Shoal 美滨暗沙 Měibīn Ànshā
  16º03’ 114º13’
中沙 65 Luban Ansha, Carpenter Shoal 鲁班暗沙 Lǔbān Ànshā
  16º04’ 114º18’
中沙 66 Zhongbei Ansha, Oliver Shoal 中北暗沙 Zhōngběi Ànshā
  16º06’ 114º25’
中沙 67 Biwei Ansha, Pygmy Shoal 比微暗沙 Bǐwēi Ànshā
  16º13’ 114º44’
中沙 68 Yinji Tan, Egeria Bank 隐矶滩 Yǐnjī Tān
  16º03’ 114º56’
中沙 69 Wuyong Ansha, Howard Shoal 武勇暗沙 Wǔyǒng Ànshā
  15º52’ 114º47’
中沙 70 Jimeng Ansha, Learmonth Shoal 济猛暗沙 Jìměng Ànshā
  15º42’ 114º41’
中沙 71 Haijiu Ansha, Hai-chiu An-sha, Plover Shoal 海鸠暗沙 Hǎijiū Ànshā
  15º36’ 114º28’
中沙 72 Anding Lianjiao, Addington Patch 安定连礁 Āndìng Liánjiū
  15º37’ 114º24’
中沙 73 Meixi Ansha, Smith Shoal 美溪暗沙 Měixī Ànshā
  15º27’ 114º12’
中沙 74 Bude Ansha, Bassett Shoal 布德暗沙 Bùdé Ànshā
  15º27’ 114º10’
中沙 75 Bofu Ansha, Balfour Shoal, Balfour, Banc 波洑暗沙 Bōfú Ànshā
  15º27’ 114º00’
中沙 76 Paibo Ansha, P'ai-po An-sha, Parry Shoal 排波暗沙 Páibō Ànshā
  15º29’ 113º51’
中沙 77 Guodian Ansha, Cawston Shoal 过淀暗沙 Guǒdiàn Ànshā
  15º32’ 113º46’
中沙 78 Paihong Tan, P'ai-hung T'an, Penguin Reef 排洪滩 Páihóng Tān
  15º38’ 113º43’
中沙 79 Taojing Ansha, Tancred Shoal 涛静暗沙 Tāojìng Ànshā
  15º41’ 113º54’
中沙 80 Kongpai Ansha, Combe Shoal 控湃暗沙 Kòngpài Ànshā
  15º48’ 113º54’
中沙 81 Huaxia Ansha, Hua-hsia An-sha, Cathay Shoal 华夏暗沙 Huáxià Ànshā
  15º54’ 113º58’
中沙 82 Shitang Lianjiao, Shih-t'ang Lien-chiao, Hardy Patches 石塘连礁 Shítáng Ànshā
  16º02’ 114º46’
中沙 83 Zhizhang Ansha (Finger palm shoal) 指掌暗沙 Zhǐzhǎng Ànshā
  16º00’ 114º39’
中沙 84 Nanfei Ansha, Nan-fei An-sha, Margesson Shoal 南扉暗沙 Nánfēi Ànshā
  15º55’ 114º38’
中沙 85 Manbu Ansha, Man-pu An-sha, Walker Shoal 漫步暗沙 Mànbù Ànshā
  15º55’ 114º29’
中沙 86 Lexi Ansha, Lo-hsi An-sha, Phillips Shoal 乐西暗沙 Lèxī Ànshā
  15º52’ 114º25’
中沙 87 Pingnan Ansha, Payne Shoal 屏南暗沙 Píngnán Ànshā   15º52’ 114º34’
中沙 88 Huangyan Dao, Minzhu Jiao, Scarborough Reef 黄岩岛(民主礁) Huángyán Dǎo
Mínzhǔ Jiāo
  15º08’ - 15º14’ 117º44’ - 117º48’
中沙 89 Nanyan (South rock) 南岩 Nányán
  15º08’ 117º48’
中沙 90 Beiyan (North rock) 北岩 Běiyán
  15º14’ 117º44’
中沙 91 Xianfa Ansha (Constitution shoal) 宪法暗沙 Xiànfǎ Ànshā
  16º20’ 116º44’
中沙 92 Yitong Ansha 一统暗沙 Yītǒng Ànshā
  19º12’ 113º53’
中沙 93 Shenhu Ansha 神狐暗沙 Shénhú Ànshā
  19º33’ 113º02’
中沙 94 Zhongnan Ansha (Middle south shoal) 中南暗沙 Zhōngnán Ànshā   13º57’ 115º24’
南沙 95 Nansha Qundao, Nansha Islands, Spratly Islands 南沙群岛 Nánshā Qúndǎo
     
南沙 96 Shuangzi Qunjiao, the Two Islands, North Danger Reef or N. Danger Cay 双子群礁 Shuāngzǐ Qúnjiāo
双峙 11º23’ - 11º28’ 114º19’ - 114º25’
南沙 97 Gongshi Jiao, North Reef 贡士礁 Gòngshì Jiāo
贡士沙 贡士线 11º28’ 114º24’
南沙 98 Beizi Dao, North East Cay 北子岛 Běizǐ Dǎo
奈罗上峙 奈罗线仔 11º27’ 114º22’
南沙 99 Beiwai Shazhou, Shira Reef 北外沙洲 Běiwài Shāzhōu
  11º27’ 114º21’
南沙 100 Nanzi Dao, South-west cay 南子岛 Nánzǐ Dǎo
奈罗下峙 奈罗峙仔 11º26’ 114º20’
南沙 101 Nailuo Jiao, South Reef 奈罗礁 Nàiluó Jiāo
奈罗线仔 11º23’ 114º19’
南沙 102 Dongnan Ansha, Sabine Patches 东南暗沙 Dōngnán Ànshā
  11º24’ 114º22’
南沙 103 Dongbei Ansha, Day Shoal 东北暗沙 Dōngběi Ànshā
  11º26’ 114º24’
南沙 104 Beizi Ansha, Iroquois Ridge 北子暗沙 Běizǐ Ànshā   11º26’ 114º23’
南沙 105 Yongdeng Ansha, Trident Shoal 永登暗沙 Yǒngdēng Ànshā 奈罗角 奈罗谷 11º23’ - 11º31’ 114º38’ -114º44’
南沙 106 Lesi Ansha, Lys Shoal 乐斯暗沙 Lèsī Ànshā 红草线 南奈罗角 11º19’ - 11º22’ 114º35’ - 114º39’
南沙 107 Zhongye Qunjiao, Thitu Island and Reefs, or Thi-tu Reef 中业群礁 Zhōngyè Qúnjiāo
铁峙群礁 11º01’ - 11º06’ 114º11’ -114 24º’
南沙 108 Tiezhi Jiao (Thitu reef) 铁峙礁 Tiězhì Jiāo
铁峙线排 铁峙铲排 11º05’ 114º23’
南沙 109

Tiezhi Shuidao (Thitu trough)

铁峙水道 Tiězhì Shuǐdào
  11º03’ 114º18’
南沙 110 Meijiu Jiao 梅九礁 Méijiǔ Jiāo
梅九 11º03’ 114º19’
南沙 111 Zhongye Dao, Thitu Island 中业岛 Zhōngyè Dǎo 铁峙 11º06’ 114º17’
南沙 112 Tiexian Jiao 铁线礁 Tiěxiàn Jiāo
铁线 10º01’ - 11º04’ 114º11’ - 114º16’
南沙 113 Zhuibi Jiao, Subi Reef 渚碧礁 Zhǔbì Jiāo
丑未 (reads as "subi" ) 10º54’ - 10º56’ 114º04’ - 114º07’
南沙 114 Daoming Qunjiao, Loaita Bank and Reefs 道明群礁 Dàomíng Qúnjiāo
  10º40’ - 10º55’ 114º19’ - 114º37’
南沙 115 Shuanghuang Shazhou, (double egg yolk shoal) 双黄沙洲 Shuānghuáng Shāzhōu
双黄 (meaning double egg yolk) 10º42’ - 10º43’ 114º19’ - 114º20’
南沙 116 Nanyue Dao, Loaita Island 南钥岛 Nányuè Dǎo
第三峙 10º40’ 114º25’
南沙 117 Yangxin Shazhou, Lankiam Cay 杨信沙洲 Yángxìn Shāzhōu
铜锅 铜金 (reads as Dangim) 10º43’ 114º32’
南沙 118 Kuigui Jiao 库归礁 Kùguī Jiāo
裤归 10º44’ - 10º46’ 114º35’
南沙 119 Chang Tan (long shoal) 长滩 Cháng Tān
  10º55’ - 11º09’ 114º37’ - 114º49’
南沙 120 Mengzi Jiao, Menzies Reef 蒙自礁 Méngzì Tān
  11º09’ 114º48’
南沙 121 Zhenghe Qunjiao, Tizzard Bank and Reefs 郑和群礁 Zhènghé Qúnjiāo
  10º09’ - 10º25’ 114º13’ - 114º44’
南沙 122 Taiping Dao, Itu Aba Island 太平岛 Tàipíng Dǎo
黄山马 黄山马峙 (reads as Widuaba) 10º23’ 114º22’
南沙 123 Dunqian Shazhou, Sandy Cay 敦谦沙洲 Dūnqiān Shāzhōu
马东 黄山马东 10º23’ 114º28’
南沙 124 Bolan Jiao, Petley Reef 舶兰礁 Bólán Jiāo
高佛 10º25’ 114º35’
南沙 125 Anda Jiao, Eldad Reef 安达礁 Āndá Jiāo

银饼 银锅

10º21’ 114º42’
南沙 126

Hongxiu Dao, Namyit Island

鸿庥岛 Hóngxiū Dǎo
南乙 南密 10º11’ 114º22’
南沙 127 Nanxun Jiao, Gaven Reef 南薰礁 Nánxūn Jiāo
南乙峙仔 沙仔 10º10’ - 10º13’ 114º13’ - 114º15’
南沙 128 Xiaoxian Jiao, Discovery Small Reef 小现礁 Xiǎoxiàn Jiāo
东南角 10º00’ 114º02’
南沙 129 Daxian Jiao, Discovery Great Reef 大现礁 Dàxiàn Jiāo
劳牛劳 10º00’ - 10º08’ 113º52’ - 113º53’
南沙 130 Fulusi Jiao, Western or Flora Temple Reef 福禄寺礁 Fúlúsì Jiāo 西北角 10º14’ 113º38’
南沙 131 Kangle Jiao, Corn Wallis Reef 康乐礁 Kānglè Jiāo
  10º00’ 114º23’
南沙 132 Jiuzhang Qundjiao, Union Banks and Reef, Union Tablemount 九章群礁 Jiǔzhāng Qúnjiāo 九章 9º42’ - 10º00’ 114º15’ - 114º40’
南沙 133 Jinghong Dao, Sin Cowe Island 景宏岛 Jǐnghóng Dǎo 秤钩 (reads as Singao in Hainanese) 9º53’ 114º20’
南沙 134 Nanmen Jiao, Edmund Reef 南门礁 Nánmén Jiāo
南门 9º54’ 114º24’
南沙 135 Ximen Jiao, McKennan Reef 西门礁 Xīmén Jiāo
西门 9º54’ 114º28’
南沙 136 Dongmen Jiao, Hugh Reef or Hughes Reef 东门礁 Dōngmén Jiāo
东门 9º55’ 114º30’
南沙 137 Anle Jiao, Hallet Reef 安乐礁 Ānlè Jiáo
  9º56’ 114º31’
南沙 138 Changxian Jiao, Holiday Reef 长线礁 Chángxiàn Jiāo
长线 9º58’ 114º34’
南沙 139 Zhuquan Jiao, Empire Reef 主权礁 Zhǔquán Jiāo
  9º58’ 114º35’
南沙 140 Niu'e Jiao, Whitsum Reef 牛轭礁 Niú'è Jiāo
牛轭 (meaning bull yoke) 9º57’ - 10º00’ 114º36’ - 114º40’
南沙 141 Ranqing Dongjiao, Ross Reef 染青东礁 Rǎnqīng Dōngjiāo
  9º54’ 114º36’
南沙 142 Ranqing Shazhou, Grierson Reef 染青沙洲 Rǎnqīng Shāzhōu
染青峙 9º54’ 114º34’
南沙 143 Longxia Jiao, Bamford Reef 龙虾礁 Lóngxiā Jiāo
  9º53’ 114º32’
南沙 144 Bianshen Jiao, Tetley Reef 扁参礁 Biǎnshēn Jiāo   9º52’ 114º31’
南沙 145 Zhangxi Jiao, Jones Reef 漳溪礁 Zhāngxī Jiāo
  9º50’ 114º28’
南沙 146 Quyuan Jiao, Higgen Reef 屈原礁 Qūyuán Jiāo
  9º48’ 114º24’
南沙 147 Qiong Jiao, Lansdowne Reef 琼礁 Qióng Jiāo
  9º46’ 114º22’
南沙 148 Chigua Jiao, Johnson Reef 赤瓜礁 Chìguā Jiāo
赤瓜线 9º42’ 114º17’
南沙 149 Guihan Jiao, Collins Reef 鬼喊礁 Guǐhǎn Jiāo
鬼喊线 9º45’ 114º15’
南沙 150 Hua Jiao, Loveless Reef 华礁 Huá Jiāo
秤钩线 9º51’ 114º16’
南沙 151 Jiyang Jiao, Gent Reef 吉阳礁 Jíyáng Jiāo
  9º52’ 114º17’
南沙 152 Fan'ai Ansha, Fancy Wreck Shoal 泛爱暗沙 Fàn'ài Ànshā   9º43’ 114º40’
南沙 153 Fubo Jiao, Genges South Reef 伏波礁 Fúbō Jiāo
  9º23’ 114º11’
南沙 154 Yongshu Jiao, Fiery Cross Reef or N.W. (Northwestern) Investigator Reef 永暑礁 Yǒngshǔ Jiāo
上[土戊] 9º30’ - 9º40’ 112º53’ - 113º04’
南沙 155 Xiaoyao Ansha, Daulle Shoal 逍遥暗沙 Xiāoyáo Ànshā
  9º28’ 114º24’
南沙 156 Huo'ai Jiao, Irving Reef 火艾礁 Huǒ'ài Jiāo
火哀 10º53’ 114º56’
南沙 157 Xiyue Dao, West York Island 西月岛 Xīyuè Dǎo
红草峙 11º05’ 115º02’
南沙 158 Mahuan Dao, Nanshan Island 马欢岛 Mǎhuān Dǎo
大罗孔 罗孔 10º44’ 115º48’
南沙 159 Feixin Dao, Flat Island 费信岛 Fèixìn Dǎo
罗孔仔 10º49’ 115º50’
南沙 160 Heping Ansha, Third Thomas Reef 和平暗沙 Hépíng Ànshā
  10º53’ 115º55’
南沙 161 Huoxing Jiao, Hopkins Reef 火星礁 Huǒxīng Jiāo
  10º48’ 116º06’
南沙 162 Dayuan Tan, Nares Reef 大渊滩 Dàyuān Tān
  11º04’ - 11º44’ 116º02’ - 116º20’
南沙 163 Wufang Jiao, Jackson Atoll 五方礁 Wǔfāng Jiāo
五孔 五风 10º27’ - 10º32’ 115º42’ - 115º48’
南沙 164 Wufangwi, Hamspoon Reef 五方尾 Wǔfāngwěi
  10º27’ 115º44’
南沙 165 Wufangnan, Petch Reef 五方南 Wǔfāngnán
  10º27’ 115º47’
南沙 166 Wufangxi, Deane Reef 五方西 Wǔfāngxī
  10º30’ 115º43’
南沙 167 Wufangbei, Hoare Reef 五方北 Wǔfāngběi
  10º32’ 115º44’
南沙 168 Wufangtou, Dickinson Reef 五方头 Wǔfāngtóu   10º32’ 115º48’
南沙 169 Xunjiang Ansha, Shinko Shoal 浔江暗沙 Xúnjiāng Ànshā
  10º28’ 116º00’
南沙 170 Banlu Jiao, Hardy Reef 半路礁 Bànlù Jiāo
半路 半路线 10º08’ 116º08’
南沙 171 Nanfang Qiantan, Southern Bank or Souther Shoal 南方浅滩 Nánfāng Qiǎntān
  10º15’ - 10º41’ 116º27’ - 116º57’
南沙 172 Dongpo Jiao, Pennsyvania S. Reef 东坡礁 Dōngpō Jiāo   10º23’ 116º34’
南沙 173 Zong Tan, Brown Bank 棕滩 Zōng Tān
  10º42’ 117º23’
南沙 174 Bao Tan (treasure bank) 宝滩 Bǎo Tān
  10º30’ 116º40’
南沙 175 Donghua Jiao, Foulerton Reef 东华礁 Dōnghuá Jiāo
  10º33’ 116º56’
南沙 176 Bin Jiao 彬礁 Bīn Jiāo
  10º34’ 116º59’
南沙 177 Antang Tan, Amy Douglas Bank 安塘滩 Āntáng Tān
  10º36’ - 11º00’ 116º09’ - 116º33’
南沙 178 Antang Jiao, Amy Douglas Reef 安塘礁 Āntáng Jiāo
  10º53’ 116º26’
南沙 179 Houteng Jiao, Iroquois Reef 鲎藤礁 Hòuténg Jiāo
鲎藤 10º37’ 116º10’
南沙 180 Gongzhen Jiao, Baker Reef 巩珍礁 Gǒngzhēn Jiāo
  10º43’ 116º10’
南沙 181 Liyue Tan, Reed Bank, Reed Tablemount 礼乐滩 Lǐyuè Tān
  11º06’ - 11º55’ 116º22’ - 117º20’
南沙 182 Xiongnan Jiao, Marie Louise Bank 雄南礁 Xióngnán Jiāo
  11º55’ 116º47’
南沙 183 Yangming Jiao, Pennsylvania N. Reef., Pennsylvania North Reef 阳明礁 Yángmíng Jiāo
  10º48’ 116º51’
南沙 184 Liyue Nanjiao, North Reef 礼乐南礁 Lǐyuè Nánjiāo
  10º51’ 116º40’
南沙 185 Zi Tan, Wood Bank 紫滩 Zǐ Tān   10º36’ 117º11’
南沙 186 Elan Ansha, Lord Auckland Shoal 莪兰暗沙 Élán Ànshā   10º20’ 117º17’
南沙 187 Hongshi Ansha, Carnatic Shoal 红石暗沙 Hóngshí Ànshā   10º06’ 117º21’
南沙 188 Xianhou Tan, Fairie Queen 仙后滩 Xiānhòu Tān
  10º38’ 117º38’
南沙 189 Zhongxiao Tan, Templier Bank or Templer Bank 忠孝滩 Zhōngxiào Tān
  11º01’ 117º17’
南沙 190 Yongshi Tan, Leslie Bank 勇士滩 Yǒngshì Tān   11º05’ 117º28’
南沙 191 Shenxian Ansha, Sandy Shoal 神仙暗沙 Shénxiān Ànshā   11º02’ 117º38’
南沙 192 Haima Tan, Seahorse Shoal or Routh Bank 海马滩 Hǎimǎ Tān
  10º43’ - 10º51’ 117º44’ - 117º50’
南沙 193 Beiheng Jiao, Ganges N. Reef 北恒礁 Běihéng Jiāo
  10º33’ 115º09’
南沙 194 Heng Jiao, Ganges Reef 恒礁 Héng Jiāo
  10º20’ 115º04’
南沙 195 Kongming Jiao, Pennsylvania South Reef 孔明礁 Kǒngmíng Jiāo
  9º59’ 115º10’
南沙 196 Sanjiao Jiao, Livock Reef 三角礁 Sānjiǎo Jiāo
三角 三角线 10º10’ - 10º13’ 115º16’ - 115º19’
南沙 197 Lusha Jiao, Hopps Reef 禄沙礁 Lùshā Jiāo
禄沙 一线 10º14’ 115º22’
南沙 198 Meiji Jiao, South Mischief Reef 美济礁 Měijì Jiāo
双门 双沙 9º52’ - 9º56’ 115º30’ - 115º35’
南沙 199 Xian'e Jiao, Alicia Annie Reef 仙娥礁 Xiān'é Jiāo
  9º22’ - 9º26’ 115º26’ - 115º28’
南沙 200 Xinyi Jiao, First Thomas Shoal 信义礁 Xìnyì Jiāo
双挑 双担 9º20’ - 9º21’ 115º54’ - 115º58’
南沙 201 Haikou Jiao, Investigator N. E. Shoal, Investigator Northeast Shoal 海口礁 Hǎikǒu Jiāo
脚跋 (meaning feet washing basin) 9º11’ 116º27’
南沙 202 Banyue Jiao, Half Moon Shoal 半月礁 Bànüè Jiāo
海公 8º54’ 116º17’
南沙 203 Jianzhang Jiao, Royal Captain Shoal 舰长礁 Jiànzhǎng Jiāo
石龙 9º02’ 116º40’
南沙 204 Ren'ai Jiao, Second Thomas Reef 仁爱礁 Rén'ài Jiāo
断节 9º39’ - 9º48’ 115º51’ - 115º54’
南沙 205 Xianbin Jiao, Sabina Reef 仙宾礁 Xiānbīn Jiāo
鱼鳞 9º43’ - 9º49’ 116º25’ - 116º37’
南沙 206 Zhongshan Jiao 钟山礁 Zhōngshān Jiāo
  9º46’ 116º44’
南沙 207 Lixin Jiao 立新礁 Lìxīn Jiāo
  9º51’ 116º35’
南沙 208 Niuchelun Jiao, Boxall Reef 牛车轮礁 Niúchēlún Jiāo
牛车英 9º36’ 116º24’
南沙 209 Pian Jiao 片礁 Piàn Jiāo   9º32’ 116º56’
南沙 210 Bombay Shoal 蓬勃暗沙 Péngbó Ànshā
东头乙辛 9º27’ 115º55’
南沙 211 Zhixiang Jiao, Director Reef, Director Rock 或 Director 指向礁 Zhǐxiàng Jiāo
  8º28’ 115º55’
南沙 212 Nanle Ansha, Glasgow Shoal or Glasgow 南乐暗沙 Nánlè Ànshā
  8º29’ 115º31’
南沙 213 Xiaowei Ansha, North East Shoal 校尉暗沙 Xiàowèi Ànshā
  8º30’ 115º14’
南沙 214 Duhu Ansha, North Viper Shoal or Seahorse 都护暗沙 Dūhù Ànshā
  8º02’ 115º23’
南沙 215 Baowei Ansha, South Viper Shoal 保卫暗沙 Bǎowèi Ànshā
  7º30’ 115º00’
南沙 216 Siling Jiao, Commodore Reef 司令礁 Sīlìng Jiāo
眼镜 8º22’ - 8º24’ 115º11’ - 115º17’
南沙 217 Shuang Jiao, Galsgow Bank 双礁 Shuāng Jiāo
  8º20’ 115º24’
南沙 218 Shilongyan, Observation Rock 石龙岩 Shílóngyán
  9º02’ 116º39’
南沙 219 Yixinshi, Madagascar Rock 乙辛石 Yǐxīnshí
  9º27’ 116º56’
南沙 220 Wumie Jiao, Tennent Reef or Pigeon Reef 无乜礁 Wúmiē Jiāo
无乜线 8º50’ - 8º53’ 114º38’ - 114º41’
南沙 221 Yunuo Jiao, Cay Marino 玉诺礁 Yùnuò Jiāo
  8º30’ 114º21’
南沙 222 Nanhua Jiao, Cornwallis South Reef 南华礁 Nánhuá Jiāo
恶落门 8º40’ - 8º46’ 114º10’ - 114º12’
南沙 223 Liumen Jiao, Alison Reef 六门礁 Liùmén Jiāo
六门 六门沙 8º46’ - 8º50’ 113º54’ - 114º03’
南沙 224 Shipanzai, Maralie Reef or Bittern Shoal 石盘仔 Shípánzǎi
  9º12’ 113º40’
南沙 225 Bisheng Jiao, Pearson Reef 毕生礁 Bìshēng Jiāo 石盘 8º56’ - 8º59’ 113º39’ - 113º44’
南沙 226 Yuya Ansha, Investigator Shoal 榆亚暗沙 Yúyà Ànshā 深匡 8º07’ - 8º14’ 114º30’ - 114º50’
南沙 227 Erjiao Jiao 二角礁 Èrjiǎo Jiāo 二角 8º12’ 114º42’
南沙 228 Langkou Jiao 浪口礁 Làngkǒu Jiāo
浪口 8º08’ 114º33’
南沙 229 Xiantou Jiao 线头礁 Xiàntóu Jiāo 线排头 8º08’ 114º48’
南沙 230 Jinwu Ansha, South West Shoa or Southwest Shoal 金吾暗沙 Jīnwǔ Ànshā   7º59’ 114º52’
南沙 231 Puning Ansha, U.S.S. Plymouth 普宁暗沙 Pǔníng Ànshā   7º35’ 114º39’
南沙 232 Boji Jiao, Erica Reef 簸箕礁 Bòjī Jiāo
簸箕 8º06’ 114º08’
南沙 233 Andu Tan, Asdasier Bank 安渡礁 Āndù Tān
  7º35’ - 7º57’ 113º55’ - 114º30’
南沙 234 Polang Jiao, Gloucester Breakers 破浪礁 Pòlàng Jiāo
  7º49’ 114º14’
南沙 235 Guangxing Jiao, Dallas Reef 光星礁 Guāngxīng Jiāo
大光星 7º36’ - 7º38’ 113º45’ - 113º50’
南沙 236 Guangxingzai Jiao, Ardasier Reef 光星仔礁 Guāngxīngzǎi Jiāo
光星仔 7º37’ 113º56’
南沙 237 Xibo Jiao, Ardasier Breakers 息波礁 Xībō Jiāo
  7º57’ 114º02’
南沙 238 Nanhai Jiao, Mariveles Reef 南海礁 Nánhǎi Jiāo
铜钟 7º56’ - 8º00’ 113º53’ - 113º58’
南沙 239 Bai Jiao, Barque Canada Reef 柏礁 Bǎi Jiāo
海口线 8º04’ - 8º17’ 113º15’ - 113º23’
南沙 240 Danzhushi, Lizzie Webber Reef 单柱石 Dānzhùshí
单柱 8º04’ 113º15’
南沙 241 Niaoyudingshi 鸟鱼锭石 Niǎoyúdìngshí 鸟鱼锭 8º16’ 113º22’
南沙 242 Anbo Shazhou, Amboyne or Amboyna Cay 安波沙洲 Ānbō Shāzhōu 锅盖峙 7º53’ 112º56’
南沙 243 Yindun Ansha, Stag Shoal 隐遁暗沙 Yǐndùn Ànshā   8º27’ 112º57’
南沙 244 Yinqing Qunjiao, London Reefs 尹庆群礁 Yǐnqìng Qúnjiāo
  8º48’ - 8º55’ 112º12’ - 112º53’
南沙 245 Huayang Jiao, Cuarteron Reef 华阳礁 Huáyáng Jiāo
铜铳仔 8º51’ - 8º52’ 112º50’ - 112º53’
南沙 246 Dong Jiao, East Reef or East London Reef 东礁 Dōng Jiāo
大铜铳 8º48’ - 8º50’ 112º34’ - 112º40’
南沙 247 Zhong Jiao, Central Reef 中礁 Zhōng Jiāo
弄鼻仔 8º55’ 112º22’
南沙 248 Xi Jiao, West Reef or West London Reef 西礁 Xī Jiāo 大弄鼻 8º49’ - 8º53’ 112º12’ - 112º17’
南沙 249 Nanwei Dao, Spratly Island, Storm Island 南威岛 Nánwēi Dǎo 鸟仔峙 8º39’ 111º55’
南沙 250 Riji Jiao, Ladd Reef 日积礁 Rìjī Jiāo
西头乙辛 8º39’ - 8º40’ 111º39’ - 111º42’
南沙 251 Kangtai Tan, Coronation Bank 康泰滩 Kāngtài Tān
  9º21’ 111º44’
南沙 252 Zhuying Tan, Jubilee Bank 朱应滩 Zhūyìng Tān
  8º32’ 111º28’
南沙 253 Aoyuan Ansha, Owen Shoal 奥援暗沙 Àoyuán Ànshā
  8º09’ 111º58’
南沙 254 Suilang Ansha 碎浪暗沙 Suìlàng Ànshā
  7º11’ 114º49’
南沙 255 Nanwei Tan, Rifleman Bank 南薇滩 Nánwēi Tān
  7º31’ - 7º57’ 111º32’ - 111º46’
南沙 256 Pengbobao, Bombay Castle 蓬勃堡 Péngbóbǎo
  7º56’ 111º44’
南沙 257 Johnson Patch 常骏暗沙 Chángjùn Ànshā
  7º46’ 111º34’
南沙 258 Kingston Shoal 金盾暗沙 Jīndùn Ànshā
  7º32’ 111º32’
南沙 259 Aonan Ansha, Orleana Shoal. 奥南暗沙 Àonán Ànshā
  7º42’ 111º45’
南沙 260 Guangya Tan, Prince of Wales Bank 广雅滩 Guǎngyǎ Tān
  8º08’ 110º31’
南沙 261 Renjun Tan, Alexandra Bank 人骏滩 Rénjùn Tān
  7º58’ - 8º02’ 110º35’ - 110º38’
南沙 262 Lizhun Tan, Grainger Bank 李准滩 Lǐzhǔn Tān
  7º46’ - 7º50’ 110º26’ - 110º31’
南沙 263 Xiwei Tan, Prince Consort Bank 西卫滩 Xīwèi Tān
  7º52’ 109º58’
南沙 264 Wan'an Tan, Vanguard Bank 万安滩 Wàn'ān Tān
  7º28’ - 7º33’ 109º36’ - 109º57’
南沙 265 Danwan Jiao, Swallow Reef 弹丸礁 Dànwán Jiāo
石公厘 7º23’ 113º50’
南沙 266 Royal Charlotte Reef 皇路礁 Huánglù Jiāo
五百二 6º57’ 113º35’
南沙 267 Nantong Jiao, Louisa Reef 南通礁 Nántóng Jiāo 丹积 丹节 6º20’ 113º14’
南沙 268 Beikang Ansha, North Luconia Shoals 北康暗沙 Běikāng Ànshā
  5º22’ - 5º59’ 112º22’ - 112º36’
南沙 269 Friendship Shoal 盟谊暗沙 Méngyì Ànshā   5º57’ 112º32’
南沙 270 Yijing Jiao, Aitken Reef 义净礁 Yìjìng Jiāo   5º54’ 112º33’
南沙 271 Haikang Ansha, Hardie Shoal 海康暗沙 Hǎikāng Ànshā   5º56’ 112º31’
南沙 272 Faxian Ansha, Buck Reef 法显暗沙 Fǎxián Ànshā   5º45’ 112º33’
南沙 273 Mordy Reef 康西暗沙 Kāngxī Ànshā   5º38’ 112º22’
南沙 274 Bei'an Jiao 北安礁 Běi'ān Jiāo   5º39’ 112º32’
南沙 275 Nan'an Jiao, Sea-horse Breakers 南安礁 Nán'ān Jiāo   5º32’ 112º35’
南沙 276 Nanping Jiao, Hayes Reef 南屏礁 Nánpíng Jiāo 墨瓜线 5º22’ 112º38’
南沙 277 Nankang Ansha, South Luconia Shoals 南康暗沙 Nánkāng Ànshā   4º41’ - 5º07’ 112º28’ - 112º56’
南沙 278 Yinbo Ansha, Connel Reef 隐波暗沙 Yǐnbō Ànshā   5º06’ 112º34’
南沙 279 Hai'an Jiao, Stigant Reef 海安礁 Hǎi'ān Jiāo   5º02’ 112º30’
南沙 280 Qiongtai Jiao, Luconia Breakers 琼台礁 Qióngtái Jiāo   4º59’ 112º37’
南沙 281 Tanmen Jiao, Richmond Reef 潭门礁 Tánmén Jiāo   5º04’ 112º43’
南沙 282 Haining Jiao, Herald Reef 海宁礁 Hǎiníng Jiāo   4º57’ 112º37’
南沙 283 Chengping Jiao, Sterra Balanca 澄平礁 Chéngpíng Jiāo   4º51’ 112º32’
南沙 284 Huanle Ansha, Comus Shoal 欢乐暗沙 Huānlè Ànshā   5º01’ 112º56’
南沙 285 Zengmu Ansha, James Shoal 曾母暗沙 Zēngmǔ Ànshā 沙排 3º58’ 112º17’
南沙 286 Zhong Shuidao, Middle Pass 中水道 Zhōng Shuǐdào   11º27’ 114º20’
南沙 287 Nanhua Shuidao, U.S. S. Pigeon Passage 南华水道 Nánhuá Shuǐdào   8º40’ 9º55’ 10º55’ 116º30’ 113º15’ 112º35’


Copyright ©2003-2008www.spratlys.org Last updated on 2008-09-12